Gorcum9

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

IKG Ondernemingsvereniging

De IKG Ondernemingsvereniging, hierna genoemd de IKG, neemt uw privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe de IKG uw persoonsgegevens verzamelt, voor welke doeleinden de IKG deze verwerkt, hoe de IKG met deze persoonsgegevens omgaat en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

De IKG is gevestigd te Gorinchem en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40321400. De IKG treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De IKG is bereikbaar via haar website www.ikgo.nl en het e-mailadres info@ikgo.nl.

De IKG is een vereniging voor ondernemingen in de regio Gorinchem. De IKG verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar missie om de leden met elkaar te verbinden in netwerken, om onderling kennis te delen en om de gemeenschappelijke belangen van de leden te behartigen.

 1. 1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

De IKG gebruikt uw persoonsgegevens zodat zij haar (collectieve) diensten aan u kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover u kan nakomen. De IKG ontvangt uw persoonsgegevens doordat u deze aan de IKG verstrekt bij uw registratie als lid. Het gaat dan om de volgende gegevens:

Privé gegevens:

• geslacht

• voorletters

• tussenvoegsel

• achternaam

• roepnaam

• titels voor

• gebruikersnaam

• e-mail adres

• mobiel

• telefoon

Organisatiegegevens:

• naam

• telefoon

• fax

• e-mail

• bezoekadres

• postadres

• functie

Lidmaatschap gerelateerde gegevens:

• type lid

• lid sinds en lid tot en met

• Factuurgegevens

De IKG registreert bovenstaande gegevens in de ledenlijst.

Voorts zal de IKG persoonsgegevens over u verkrijgen doordat u gebruik maakt van de dienstverlening van de IKG. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging aan de IKG verstrekt en gegevens die de IKG verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de website van de IKG, zoals uw inloggegevens voor de besloten omgeving van de website, uw IP adres en informatie uit cookies (zoals hieronder beschreven).

De IKG zal uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om de (collectieve) diensten van de IKG aan u te kunnen bieden, waaronder het organiseren van bijeenkomsten en het anderszins communiceren met leden in het kader van de behartiging van de belangen van de leden;
 • Om de contributie bij u te innen;
 • Om u toegang te bieden tot de online omgeving van de IKG via uw inlognaam en wachtwoord;
 • Om informatie omtrent de eigen (collectieve) diensten van de IKG toe te sturen waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven;
 • Voor statistische doeleinden en voor het verbeteren en beveiligen van de website.
 1. 2. MET WIE DEELT DE VERENIGING UW PERSOONSGEGEVENS?

De IKG gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

De IKG verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om te verzorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen. Met deze derden zullen zonodig verwerkersovereenkomsten worden gesloten. Dit ter beoordeling aan het bestuur van de IKG.

Automatisch gegenereerde informatie die de IKG verzamelt voor statische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.

De IKG kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien de IKG derde partijen inschakelt voor de uitvoering van (delen van) haar (collectieve) diensten, indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 1. 3. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de (collectieve) diensten van de IKG of zolang als de IKG daartoe bij wet verplicht is.

Na beëindiging van uw lidmaatschap worden op uw verzoek uw gegevens uit de database van de IKG verwijderd.

 1. 4. UW RECHTEN

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die de IKG over u bewaart. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u de IKG vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@ikgo.nl.

Mocht u geen berichten van de IKG willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden via de mogelijkheid die daartoe wordt geboden onderaan elke mailing van de IKG aan u.

 1. 5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De IKG heeft passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden. Binnen de IKG kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

 1. 6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

Wijzigingen in dit Privacy Statement worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden.

 1. 7. CONTACT

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail met uw vraag of opmerking sturen aan info@ikgo.nl.

COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, SOCIAAL MEDIA BUTTONS EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Cookies

De IKG maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze website kunnen cookies worden geplaatst en kan door de IKG toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

De IKG gebruikt zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookie. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Functionele cookies

De IKG maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan u de (collectieve) diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om hebt gevraagd. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen. Het is niet mogelijk om u voor functionele cookies af te melden.

Google Analytics

De IKG maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door de cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de IKG ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de IKG aanpassingen maken op haar website en of service.

Sociale media buttons

Op de websites wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld van Twitter. Via deze buttons kunt u informatie van de websites delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen uw gebruiksgemak optimaliseren maar ook uw surfgedrag volgen.

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aan passen dat u tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website van de IKG gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help” functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de IKG geen toezicht op houdt. De IKG is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.